Referat af generalforsamling 2016

(Foto: Ernst Poulsen)
(Foto: Ernst Poulsen)

1) Valg af dirigent.

Fmd. Magnus Bjerg

 

2) Valg af referent.

Kristoffer Friis

Generalforsamlingen godkender at generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, hvilket formanden beklagede.

 

3) Fremlæggelse af formanden og bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formand, Magnus Bjerg, takkede for en god periode med en flere populære, udsolgte arrangementer. Seneste “Inspiration fra USA…” med Josh Sugarman fra Spredfast, men også for #DONA15, der var en stor succes med mange gode talere og udelukkende positive tilbagemeldinger.

Han bemærkede at økonomien var sund med over 83.000 kroner på bankbogen, hvilket er det højeste tal i en årrække. Dermed er vi snart ved målet om de 100.000, så foreningen er polstret til at kaste sig ud i endnu mere ambitiøse arrangementer.

#DONA16 vil igen blive holdt før sommerferien. Vi er meget tæt på at kunne lukke en aftale om en hovedtaler, der igen i år kommer fra USA.

Af andet nyt kunne formanden berette, at et samarbejde med ONA International er ved at komme op at stå. ONA er interesseret i at sprede awareness om deres forening og events i Europa. ONA-bestyrelsesmedlem Steve Herrmann har ytret ønske om at besøge København i første halvår og ved den lejlighed måske holde et DONA-arrangement. Steve Herrmann er chef for Digital News hos BBC.

Formanden takkede også Bolius for at stille så flotte lokaler til rådighed ved Spredfast-arrangementet. Det er aftalt, at vi får lov til at låne lokalerne igen ved et kommende arrangement med DR Nyheder X. Detaljerne vil komme snarest.

Yderligere takkede formanden Sidsel Hartlev og Erik Willumsgaard for deres arbejde i bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant. Begge har pga. manglende tid været nødt til at trække sig fra det aktive foreningsarbejde. Heldigvis har nye og gode kræfter meldt sig.

 

4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Det fremlagt regnskab blev godkendt. Forinden var det blevet godkendt af den eksterne revisor Ernst Poulsen. Generalforsamlingen bad dog om specificering af andelen af arrangementsindtægter i forhold til kontingentindtægter, bekræftelse af om kontingentindtægterne var noteret korrekt i hhv. regnskabsåret 2015 og 2014 samt om der var styr på nyindmeldte medlemmer i forhold til 2016-indkrævning. Alle tre spørgsmål bliver afklaret med Sophie Catherina Løhr og kommunikeret til bestyrelsen.

Pga. lav aktivitet og ny bestyrelse i 2014 blev der det år ikke indkrævet kontingent. Det blev diskuteret, da det er en situation, der ikke ønskes gentaget. Det blev dog bemærket, at økonomien trods de færre kontingentkroner alligevel er stærk.

 

5) Drøftelse af indkomne forslag.

Der var ikke på forhånd indkommet forslag.

 

6) Drøftelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Status nu: 150kr for studerende, 5.500 for erhverv, 500kr for prof. Generalforsamlingen vedtager af fastholde det nuværende niveau, men bestyrelsen ville alle kontakte mulige, nye firmamedlemmer.

 

7) Valg af formand.

Fmd. Magnus Bjerg

Næstfmd. Rasmus Hørmand

Kasserer: Christina Andreasen

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • Kasper Villum Jensen
 • Mikkel Jensen
 • Christina Andreasen
 • Magnus Bjerg
 • Rasmus Hørmand-Pallesen
 • Anders Bergmann
 • Torsten Kjems Hansen
 • Kristoffer Friis

 

9) Valg af suppleanter.

 • Jon Lund
 • Johan Winbladh

 

10) Valg af revisor.

Ekstern revisor: Ernest Poulsen.

Revisor-suppleant: Kim Elmose.

 

11) Valg af revisorsuppleant.

Formanden finder en revisorsuppleant hurtigst muligt og meddeler bestyrelsen, hvem der bliver.

 

12) Eventuelt.

 • Der var bred ros til DONA15-arrangement. Flere af den slags.
 • Dyrke listen i forhold til produktudvikling og jobannoncer.
 • Kurateret indhold til listen et par gange om mdr? Anders Bergmann og Magnus Bjerg kontakter hurtigst muligt to mulige bud på fagpersoner, der ugentligt eller månedligt kan kuraterer nyheder inden for digital journalistik og kommunikation, som kan bringes på DONA-listen.
 • Øget markedsføring til ‘firma-abonnementer’ og generelt højere informationsniveau om, hvad vi laver og ‘what’s in it for me’-materiale. Differentierede medlemskaber afhængig af virksomhedsstørrelse blev diskuteret.
 • Samarbejde med DJ’s Fagfestival blev diskuteret. DONA har tidligere afholdt workshops på Fagfestival. Det blev besluttet, at formanden og Ernst Poulsen tager den videre kontakt til DJ med bud på konkrete oplæg.
 • Der blev diskuteret en række mulige emner til kommende arrangementer: Bl.a. advertorials, forretningsmodeller for mindre, nye medier samt podcasts.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.