Vedtægter

for foreningen: DONA
Danish Online News Association

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er DONA – Danish Online News Association. Hjemsted for foreningen er Københavns Kommune og internettet.

Stk. 2: På den stiftende generalforsamling godkendes foreningens statut foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og udpeger den daglige ledelse.

§ 2 Formål:

Foreningens formål er at forbedre vilkårene for journalistik og kommunikation i digitale medier. Det kan bl.a. ske ved, at foreningen arrangerer uddannelse, seminarer, møder, kurser og lignende, ved at foreningen aktivt fremmer og markerer sine synspunkter i den offentlige debat og ved, at foreningens medlemmer yder hinanden faglig bistand og hjælp.

§ 3. Medlemskab:

Medlemskab opnås ved at tilmelde sig en af foreningen drevet tjeneste, hvor der flere gange årligt udsendes information til medlemmerne.

Stk. 2: Stemmeberettiget medlemskab opnås ved at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent senest 14 dage før  generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Som medlemmer i foreningen kan optages enkeltpersoner og virksomheder der beskæftiger sig med journalistik og kommunikation i digitale medier samt disses vilkår.

Stk. 4: Kun enkeltpersonsmedlemmer har stemmeret.

§4 Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på tre til syv medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Desuden vælger generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 2: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der minimalt skal indeholde
bestemmelser om, at bestyrelsen på førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og referent.

§5 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Generalforsamlingen holdes snarest efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 30. april og og indkaldes med mindst fire ugers varsel via brev eller e-mail samt opslag på foreningens website.

Stk. 2: Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af formandens /bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Drøftelse af indkomne forslag.
 5. Drøftelse af budget, herunder fastsættelse af evt. kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Evt.

Stk. 3: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst tre uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Såfremt blot en af de fremmødte medlemmer af foreningen fremsætter ønske herom, skal der foretages skriftlig afstemning. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når 10 pct. Af foreningens kontingentbetalende medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med angivet dagsorden, eller når et bestyrelsesflertal ønsker det. Varslingsregler er som for den ordinære generalforsamling.

§7 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§8 Vedtægtsændringer:

Foreningens vedtægter kan ændres, når to tredjedele af de fremmødte og stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.

§9 Opløsning:

Foreningen kan opløses, når to tredjedele af de fremmødte og stemmeberettigede stemmer for på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst fire ugers mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et initiativ, der har til formål at fremme  kvaliteten i dansk journalistik.

Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, 7.12, 2000, i DRs gamle Radioråds-sal, TV-Byen.